Dorew - Thích Ngao Du

»
Hướng dẫn tạo blog Gatsby JS dùng Ghost làm CMS
Avatar
Ging 13.09.2020 / 22:02
Chi phí 0đ troll15
Cần có tài khoản Heroku, Github, Netlify
Đầu tiên tạo tài khoản cả 3 cái ở trên tiêu đề.
Thêm credit card vào heroku ~~ (có thể dùng viettelpay) qoopepe11

Deloy Ghost lên Heroku nam12

Mở App, tạo tài khoản.
Import cái này về github
https://github.com/TryGhost/gatsby-starter-ghost
Rồi deloy lên Netlify
Tại site Ghost vào Integrations tạo một custom Integrations sao chép:
1. Content API Key
2. API URL
Ở github repo gastby mở .ghost.json thành thành cái đã copy ở trên.

Netlify tạo build hook và copy webhook URL.
Ở Site settings > Build & deploy.
Ở Ghost tạo integration webhook với target url là cái ở trên
xong.
https://medium.com/@zingzai/create-a-free-jamstack-blog-using-ghost-heroku-and-netlify-7727d82ae56b

Từ khoá: Hướng, dẫn, tạo, blog, Gatsby, JS, dùng, Ghost, làm, CMS
2018 - 2020 Dorew